نظرسنجی

لطفا برای بهبود و ارتقاء سطح همکاری و کم شدن کاستی ها در نظر سنجی ما شرکت کنید


ردیف
شرح تعریف
پاسخ
شرح

1
سرعت پيگيري در زمان تماس با شرکت

2
ميزان تسلط اپراتور مرکز تماس

3
سام سرويس را چگونه ارزيابي مي کنيد